Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  e-shop BIOMAC ENERGY s.r.o.
  Porovnat Web Košík

  DOTACE

  Dotace na pořízení kotle, tepelného čerpadla nebo fotovoltaiky.

  Kotlíkové dotace 2021 - 2022 - Program pro domácnosti s nižšími příjmy

  Základní informace

  Program na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla, tzv. kotlíkové dotace, vstupuje do nové fáze. Od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění. Vlastníci nemovitostí mohou na jejich pořízení využít dotaci z programu Nová zelená úsporám. Pro ty, kteří nebudou mít na výměnu dostatek financí z důvodu nižších příjmů, Ministerstvo životního prostředí připravilo štědrou podporu z EU fondů v programu Kotlíkové dotace.

  Půjde tak o poslední šanci veřejnosti získat prostředky na nový ekologický zdroj tepla před zákazem provozu starých kotlů.

  S ohledem na kapacity topenářů a dodavatelů může být obtížné stihnout výměnu kotle včas. Obce s rozšířenou působností, které provádí kontroly, však budou moci zohlednit snahu vlastníků nemovitostí kotel vyměnit. V praxi to znamená, že pokud si alespoň požádáte o dotaci na výměnu kotle do 1. září 2022, můžete se vyhnout pokutě až 50.000 Kč.

  Kdo může žádat

   - Domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170.900 korun (14.242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících společně se žadatelem, jsou průměrovány. Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020 - zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.

   - Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotace nárok automaticky bez ohledu na příjmy.

   - U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijící ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem.

   - Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovistosti, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

  Na co můžete získat podporu:

  Na výměnu starého kotle na pevná paliva 1. a 2. třídy nebo kotle, kde třídu nelze určit (kotle vyrobené do roku 1999). Tedy na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. třídu dle ČSN EN 303-5.

  Typy podporovaných zdrojů tepla:

   - kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva včetně akumulační nádrže

     (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189)

   - kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

     (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189)

  Podporovány jsou pouze kotle určené výhradně ke spalování biomasy. Podpora se neposkytuje na pořízení kotlů určených na spolování pevných fosilních paliv a nedřevní biomasy, a to i v případě kotlů umožňujících spalování více druhů paliv (tzv. kombinovaných kotlů - uhlí/biomasa).

  Výčet podporovaných zařízení (dotovaných kotlů) je uveden v seznamu výrobků a technologií, který je k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) na https://svt.sfzp.cz/

  Žádosti budou přijímat krajské úřady jako v předchozích vlnách kotlíkových dotací. Krajské úřady zároveň poskytují odborné poradenství. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1.1.2021 ve výši 95% ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

  Výše podpory: 

  Typ zdroje tepla                                                                                                               /                    Výše dotace Limit (Kč)

  kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva včetně akumulační nádrže

  (objedm akumulačních nádrží 55l/kW kotle nebo viz. Závazné pokyny pro žadatele)                                                 130.000,-

  (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189)

  kotel na samočinnou dodávku paliva (kombinovaný pelety/dřevo)

  (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189)                                                              130.000,-

  V případě kotlů s ručním přikládáním a kombinovaných kotlů (pelety/dřevo) je vyžadována instalace akumulační nádrže o minimálním objedmu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (zásobníku tepla) (včetně případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván). Objem akumulační nádrže (zásobníku tepla) lze stanovit též výpočtem dle ČSN EN 303-5, což však nedoporučujeme.

  Způsobilé jsou také výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související s realizací včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.

  Kde žádat:

  Žádosti bude možné podávat na místním krajském úřadě - jaro 2022 (podle kraje).

  Kontakty na krajské úřady naleznete na webových stránkách www.sfzp.cz

  Co je potřeba doložit k podání žádosti:

   - formulář žádosti o podporu

   - doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla - žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně

   - doklady prokazují vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován

   - fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso (dle požadavků)

  Co je potřeba doložit po provedení výměny starého kotle:

   - fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla

   - doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou

   - protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)

   - zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů

   - potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

   - účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)

  Nová zelená úsporám - Program pro ostatní domácnosti

  Základní informace

  Program na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla, tzv. kotlíkové dotace, vstupuje do nové fáze. Od 1.září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění. Vlastníci nemovitostí mohou na jejich pořízení využít dotaci z programu Nová zelená úsporám. Pro ty, kteří nebudou mít na výměnu dostatek financí z důvodu nižších příjmů, Ministerstvo životního prostředí připravilo štědrou podporu z EU fondů v programu Kotlíkové dotace.

  Půjde tak o poslední šanci veřejnosti získat prostředky na nový ekologický zdroj tepla před zákazem provozu starých kotlů.

  S ohledem na kapacity topenářů a dodavatelů může být obtížné stihnout výměnu kotle včas. Obce s rozšířenou působností, které provádí kontroly, však budou moci zohlednit snahu vlastníků nemovitostí kotel vyměnit. V praxi to znamená, že pokud si alespoň požádáte o dotaci na výměnu kotle do 1. září 2022, můžete se vyhnout pokutě až 50 000 Kč.

  Kdo může žádat:

   - Vlastníci a spoluvlastníci nemovitotí, tedy rodinného nevo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy.

  Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu, jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus.

  Na co můžete získat podporu :

  Na výměnu starého kotle na pevná paliva 1. a 2. třídy nebo kotle, kde třídu nelze určit (kotle vyrobené do roku 1999). Tedy na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3.,4. a 5. třídu dle ČSN EN 303-5.

  Typy podporovaných zdrojů tepla:

   - kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189)

   - kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189)

  Podporovány jsou pouze kotle určené výhradně ke spalování biomasy. Podpora se neposkytuje na pořízení kotlů určených na spalování pevných fosilních paliv a nedřevní biomasy, a to i v případě kotlů umožňujících spalování více druhů paliv (tzv. kombinovaných kotlů).

  Výčet podporovaných zařízení (dotovaných kotlů) je uveden v seznamu výrobků a technologií, který je k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) na https:svt.sfzp.cz/

  Jak požádat a výše podpory:

  Žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná osoba před, v průběhu nebo po instalaci kotle elektronicky na www.novazelenausporam.cz. Pro konzultace lze využít krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, popř. bezplatnou infolinku 800 260 500.

  Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1.1. 2021 ve výši až 50% ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

  Typ zdroje tepla                                                                                /              Rodinný dům Limit (Kč)                   /              Bytový dům (b.j.) Limit (Kč)

  kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže

  (objem akumulačních nádrží 55l/kW kotle nebo viz. Závazné pokyny pro žadatele)          80.000,-                                                                   25.000,-

  (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189)

  kotel se samočinnou dodávkou paliva (kombinovaný pelety/dřevo)

  (min.energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189)                     80.000,-                                                                   25.000,-

  kotel se samočinnou dodávkou paliva (kombinovaný pelety/dřevo) a

  celosezónním zásobníkem pelet (min. energetická třída A+ a parametry                      100.000,-                                                                   25.000,-

  podle nařízení komise č. 2015/1189)

  V případě kotlů s ručním přikládáním a kombinovaných kotlů (pelety/dřevo) je vyžadována instalace akumulační nádrže o minimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (zásobníku tepla) (včetně případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván). Objem akumulační nádrže (zásobníku tepla) lze stanovit též výpočtem dle ČSN EN 303-5. Nejmenší objem akumulační nádrže (zásobníku) je minimálně 300 litrů, a to i v případech, kdy zásobník není dle této normy požadován.

  Způsobilé jsou také výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související s realizací včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.

  Co je potřeba doložit k podání žádosti:

   - formulář žádosti o podporu

   - doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla - žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně

   - doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizovaná

   - fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso (dle požadavků)

  Co je potřeba doložit po provedení výměny starého kotle:

   - účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)

   - fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla

   - doklad o instalaci a uvedení do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou

   - protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)

   - zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů

   - potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

   

       

  Zvolená kategorie nebo kombinace filtrů neobsahuje žádné zboží.