Kategorie
Značky
  Informace pro zákazníky
   Nenalezeny žádné produkty.

   Menu
   P
   Porovnat

   DOTACE

   Olomoucký kraj vyhlásil další program kotlíkových dotací pro tzv. nízkopříjmové domácnosti

   Datum vyhlášení 20.06.2023

   Příjem žádostí od 01.08.2023 od 10 hod. do 30.08.2024 od 12 hod.

   Žadatelem bude moci být fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti a v této nemovitosti trvale bydlí. Současně musí platit, že:

   1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.

   NEBO

   2. Žadatel (nebo některý  z členů jeho domácnosti) v období od 01.01.2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

   Výše podpory je 95% ze způsobilých výdajů, maximálně však:

   Tepelné čerpadlo                                                     180 000 Kč

   Kotel na biomasu - ruční přikládání                    130 000 Kč

   Kotel na biomasu - automatické přikládání      130 000 Kč

   Při podání žádosti není nutné mít výměnu starého kotle zrealizovanou, na výměnu budete mít 2 roky od schválení žádosti.

   S vyplněním a podáním žádosti Vám v případě Vašeho zájmu mohou ZDARMA pomoci pracovníci oddělení administrace kotlíkových dotací

   www.olkraj.cz/kotlikovedotace

   kotlikovedotace@olkraj.cz

   585 508 233

    

   Jaké doklady jsou potřeba k podání žádosti?

   * Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla - žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně

   * Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

   - fotografie stávajícího (původního) kotle na pevná paliva s ručním přikládáním

   - fotografie výrobního štítku původního kotle (pokud ba kotli je),

   - fotografie napojení původního kotle na pevná paliva na otopnou soustavu,

   - fotografie napojení původního kotle na pevná paliva na komínové těleso,

   - fotografie kotelny/prostor, kde se původní kotel na pevná paliva nachází,

   - fotografie domu, ve kterém dojde/došlo k výměně původního kotle na pevná paliva

   * Smlouvao zřízení stávajícího bankovního účtu nebo potvrzení banky či spořitelny o vedení bankovního účtu na jméno žadatele s uvedením čísla účtu

   * Doklady prokazují přijatelnost fyzické osoby k podpoře z pohledu výše příjmů (Potvrzení o důchodu, potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení)

   + další dokumenty, které budou uvedené ve vyhlášeném dotačním programu

   Jaké doklady bude potřeba předložit po provedení výměny?

   * Účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)

   * Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla

   * Fotodokumentace odstranění vyměňovaného (starého) zdroje tepla, a to v podobě fotografie prázdného místa, kde původní kotel na pevná paliva stál, NEBO fotografií samostatně stojícího původního kotle na pevná paliva po demontáži z otopného systému

   * Doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou

   * Protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)

   * Zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů

   * Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

   + další dokumenty, které budou uvedené ve vyhlášeném dotačním programu

    

    

   Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.
   Zpráva byla odeslána

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Košík je prázdný