Kategorie
Značky
  Informace pro zákazníky
   Nenalezeny žádné produkty.

   Menu
   P
   Porovnat

   Obchodní podmínky

   Obchodní podmínky

   1      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti BIOMAC ENERGY s.r.o., se sídlem Brníčko 1009, 783 91 Uničov, identifikační číslo: 06481256, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 72080 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://eshop.biomacenenergy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

   1.2.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

   1.3.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, aktuální obchodní podmínky jsou rovněž přílohou potvrzení o přijetí objednávky. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

   1.4.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

    

   1.5. Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel. Prodávající/dodavatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby. Kupující - spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 


    

   2      UŽIVATELSKÝ ÚČET

   2.1.  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

   2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

   2.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

   2.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

   2.5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

   2.6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


    

   3      UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

   3.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

   3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

   3.3.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

   3.4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží
   d) kontaktní údaje kupujícího v případě, že kupující nebude mít zřízen uživatelský účet, (dále společně jen jako „objednávka“).

   3.5.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

   3.6.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, termín dodání zboží, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

   3.7.  K uzavření kupní smlouvy nedochízí odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po dokončení objednávky bude kupujícímu zasláno emailové potvrzení této objednávky. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek.

   3.8.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


    

   4      CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

   4.1.  Cenu zboží, cenu za standardní montáž a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-5322650287/0100, vedený u Komerční banky a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
   c) bezhotovostně platební kartou
   d) prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

   4.2.  Prodávající si vyhrazuje právo v jednotlivých případech vyloučit určitý způsob platby.

   4.3.  Cenu za případné nadstandardní zboží nebo úkony spojené s montáží zařízení může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   a) v hotovosti po montáži;
   b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího před montáží zařízení (finanční prostředky musí být připsány na účet prodávajícího před samotnou montáží zařízení);

   4.4.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

   4.5.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

   4.6.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

   4.7.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

   4.8.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

   4.9.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

   4.10. Prodávající má právo před započetím vyřizování objednávky požadovat uhrazení zálohy, která může tvořit až 100% ceny. Kupující bere na vědomí, že tato záloha je nevratná. V případě, že záloha nebude v celé výši uhrazena do 10 dnů, smlouva se ruší, případné dílčí úhrady záloh jsou nevratné a prodávající si je může ponechat na pokrytí nákladů, které měl s vyřizováním objednávky. 


   5      ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

   5.1.  V souladu § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní ode dne uzavření smlouvy.

   Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutí čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, ne

   a)poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

   b)poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

   c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

    

   Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm.g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží.

    

   Nejpozději 14. den musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy odešlete poštou na adresu sídla, provozovny nebo emailem. Zboží společně s odstoupením od smlouvy zašlete poštou nebo osobně přineste na adresu sídla, provozovny prodávajícího, a to nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu.

   5.2.  Zboží, ketré budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.

   5.3. Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu budou vráceny kupujícímu stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na účet kupujícího, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupijící předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


   5.4. Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží; zboží není kopletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833, na kupní částku.


   5.5. Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy odstoupil.   

    

   5.6 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

    

   5.7 Je-li ke zboží prodáváno další zboží za velmi zvýhodněnou akční cenu, má se za to, že kupní smlouva, jejímž předmětem je toto zvýhodněné akční zboží, se uzavírá s rozvazovací podmínkou, a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem bylo zboží, ke kterému bylo zboží za zvýhodněnou akční cenu prodáno, pozbývá kupní smlouva ohledně zvýhodněného akčního zboží účinnosti a kupující je povinen vrátit prodávajícímu i zboží za zvýhodněnou akční cenu a prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu tohoto zvýhodněného akčního zboží. Nevrátí-li kupující zboží za velmi zvýhodněnou cenu ve lhůtě stanovené prodávajícím, má prodávající právo nadále vymáhat částku odpovídající hodnotě nevráceného výrobku.

    

   5.8 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

    

   5.9 Kupující není oprávněn odstoupit od uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku:

    . poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy

    . dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

    . dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele

    . dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám

    . dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím

    . neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby

    . dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil

    . dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil

    . dodávce novin, periodik nebo časopisů s vyjímkou smluv o předplatném na jejich dodávání

    . ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období

    . uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen

    . dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4  

    

    

   6      ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO 

      6.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v těchto případech:

   zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboří, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

    

   6.2 Za zjevnou chybu v ceně zboží je požadováno například mylné uvedené prvních tří číslic na místo čtyř, o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny "vypadne" jedna číslice);zjevně nízká cena zboží (např. o 50% nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné chyby v informaci podané operátorem zákaznického centra. 

    

   6.3  V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

    

   6.4 Kupující - spotřebitel je oprávněn zakoupit pouze takové množství, které odpovídá běžnému chodu domácnosti. Zboží, nakupuje Kupující - spotřebitel, není určeno k průmyslovému či profesionálnímu užití. Zboží, které nakupuje Kupující - spotřebitel, není určeno k dalšímu prodeji. Pokud Kupující - spotřebitel objedná nebo zakoupí takové množství, které neodpovídá běžnému chodu domácnosti, nebo prodávající usoudí, že bude použito k dalšímu prodeji, je prodávající oprávněn objednávku zrušit, a v případě, že byla objednávka potvrzena, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to bez jakýchkoli dalších nároků kupujícího.

    

   6.5 Výše uvedená ustanovení se analogicky použijí i pro zrušení (stornování) objednávky a analogicky se taktéž uplatní pro deklaraci výše slevy při různých slevových nebo marketingových akcí.

    

    

   7     PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
   7.1.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

   7.2.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

   7.3.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

   7.4.  Objednané zboží bude kupujícímu dodáno dle jeho dostupnosti a dle provozních možností prodávajícího, případná doba dodání uvedená u zboží je pouze informativního charakteru. Prodávající je povinen dodat zboží do 30 dní, nedohodnou-li se strany jinak. Jestliže si kupující objedná zboží, které je u prodávajícího nedostupné a v přiměřené lhůtě jej prodávající nemůže obstarat, vyrozumí o tom prodávající kupujícího. Tímto vyrozuměním zanikne závaznost objednávky, a to v rozsahu, v jakém je dané zboží nedostupné.

   7.5.  Zboží bude odesláno dle volby kupujícího prostřednictvím České pošty, PPL, Geis nebo DPD).

   7.6.  V případě, že zboží bude dodáváno v několika zásilkách, bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn. Cena za přepravu bude kupujícímu účtována jen jednou, v případě platby dobírkou bude kupující povinen uhradit náklady za přepravu u převzetí zboží v první zásilce.

   7.7.  V případě, že kupující zboží nepřevezme, je povinen prodávajícímu uhradit vzniklou škodu. Prodávající v tomto případě vrátí kupujícímu kupní cenu, a to do 14 dní od doby, kdy prodávající převezme od přepravce kupujícím nepřevzaté zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Závaznost objednávky zanikne okamžikem, kdy prodávající převezme od přepravce kupujícím nepřevzaté zboží.

   7.8.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti.

   7.9.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


    

   8      PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

   8.1.  Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

    

   8.2.Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Kupující je oprávněn reklamovat zboží, kterému :

    - neodpovídá uvedené vlastnosti zboží;

    - neodpovídá množství, míry, hmotnost;

    - neodpovídá jakost a provedení;

    - které odporuje právním předpisům.

    

   8.3 V případě, že Kupující použije zboží k profesionálním či průmyslovým účelům a v příčinné souvislosti s takovým použitím se na zboží vyskytne vada,  jedná se o vadu, kterou kupující sám způsobil a práva z vadného plnění tak kupujícímu nenáleží

    

   8.4 Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

    

   8.5 Kupující není oprávněn postoupit práva z odpovědnosti za vady a práva ze záruky (byla-li záruka poskytnuta) třetí osobě.

    

   8.6 Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců, může však být prohlášením Prodávajícího nebo třetí osoby, na jeho obalu či reklamě stanovena delší. Pokud je poskytována záruka, prodávající určí podmínky a rozsah záruky formou prohlášení v záručním listě či zvláštními obchodmími podmínkami, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním či na vadu, kterou způsobilkupující nabo třetí osoba.

    

   8.7 Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavě po určitou dobu, může kupující spotřebitel vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí.

    

   8.8. Spotřebitel při uplatnění má tato práva:

    . právo na bezplatnou opravu zboží nebo právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti. Kupující - spotřebitel smí uplatnit pouze takový způsob odstranění vady, který není nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

    

    . Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

    . Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

    . Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy:

      1) pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil

      2) se vada projeví opakovaně

      3) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

      4) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

    

   8.9 V případě, že reklamaci uplatnil Kupující - spotřebitel, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena a spotřebitel o tom bude informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. po marném uplynutí lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající vydá spotřebiteli při uplatnění reklamace písemné potvrztení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena.

    

   8.10 Ustanovení uvedená v čl. 8.8.obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věděl,že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

    

   8.11 Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákopníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S vyjímkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

    

   8.12 Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese kamenné provozovny uvedené v záhlaví těchno obchodních podmínek. V kamenné provozovně je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Dále lze reklamovat zboží elektronickou poštou (zasláním emailu) na adresu uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

    

   8.13 Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i báhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

    

    

   9      DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

   9.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

   9.2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

   9.3.  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@biomacenergy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

   9.4.  Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučné na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa :http:/www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

   9.5.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

   9.6.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

    

   9.7 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.


    

   10      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   10.1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

   10.2.  Správcem osobních údajů je prodávající.

   10.3.  Zaškrtnutím příslušného pole, kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) prodávajícím pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

   10.4.  Kupující má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

   10.5.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Poskytnutí osobních údajů je potřebné pro uzavření kupní smlouvy a její plnění.

   10.6.  Kupující má právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

   10.7.  Kupující má právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a prodávající má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a to za podmínek stanovených čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

   10.8.  Kupující má právo na to, aby prodávající omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
   a) zpracování je protiprávní a kupující odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
   b) prodávající již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale kupující je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
   c) kupující vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody prodávajícího převažující nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

   10.9.  Kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu prodávající, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
   a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679: a zpracování se provádí automatizovaně.

   10.10.  Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle shora uvedeného má kupující právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

   10.11.  Kupující má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má kupující právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může kupující uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

   10.12.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží mohou být osobní údaje v případě, že kupující nebude řádně plnit své povinnosti, předány třetímu subjektu k vymáhání dlužných částek, další osobou může být vydavatel platební karty v případě platby prostřednictvím platební karty - jiným třetím osobám nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány.

   10.13.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

   10.14.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

   10.15.  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

   10.16.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci bezplatně předat.

   10.17.  Kupující je oprávněn podat stížnost pro porušování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


    

   11      ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

   11.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.

   11.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


    

   12      DORUČOVÁNÍ

   12.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

   12.2.  Zpráva je doručena:
   a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
   b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
   c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj)
   d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

   13      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   13.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, ketrý je spotřebitele, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

   13.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

   13.3.  Webová stránka prodávajícího umístěná na internetové adrese https://eshop.biomacenenergy.cz je chráněna právem vyplývajícím z duševního vlastnictví.

   13.4.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Brníčko 1009, 783 91 Uničov, adresa elektronické pošty info@biomacenergy.cz, telefon +420 731 190 060.

   V Uničově dne 06.01.2023

   Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.
   Zpráva byla odeslána

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Košík je prázdný