Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  e-shop BIOMAC ENERGY s.r.o.
  Porovnat Web Košík

  Obchodní podmínky

  1      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti BIOMAC ENERGY s.r.o., se sídlem Brníčko 1009, 783 91 Uničov, identifikační číslo: 06481256, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 72080 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://eshop.biomacenenergy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  1.2.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  1.3.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  1.4.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  2      UŽIVATELSKÝ ÚČET

  2.1.  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  2.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  2.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  2.5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  2.6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  3      UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  3.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3.3.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  3.4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží
  d) kontaktní údaje kupujícího v případě, že kupující nebude mít zřízen uživatelský účet, (dále společně jen jako „objednávka“).

  3.5.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  3.6.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, termín dodání zboží, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  3.7.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  3.8.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  4      CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1.  Cenu zboží, cenu za standardní montáž a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-5322650287/0100, vedený u Komerční banky a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  c) bezhotovostně platební kartou
  d) prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

  4.2.  Prodávající si vyhrazuje právo v jednotlivých případech vyloučit určitý způsob platby

  4.3.  Cenu za případné nadstandardní zboží nebo úkony spojené s montáží zařízení může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  a) v hotovosti po montáži;
  b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího před montáží zařízení (finanční prostředky musí být připsány na účet prodávajícího před samotnou montáží zařízení);

  4.4.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  4.5.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  4.6.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  4.7.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  4.8.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  4.9.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  4.10. Prodávající má právo před započetím vyřizování objednávky požadovat uhrazení zálohy, která může tvořit až 100% ceny. Kupující bere na vědomí, že tato záloha je nevratná. V případě, že záloha nebude v celé výši uhrazena do 10 dnů, smlouva se ruší, případné dílčí úhrady záloh jsou nevratné a prodávající si je může ponechat na pokrytí nákladů, které měl s vyřizováním objednávky. 

   

  4.10.Prodávající má právo před započetím vyřizování objednávky požadovat uhrazení zálohy, která může tvořit až 100% ceny. Kupující bere na vědomí, že tato záloha je nevratná. V případě, že záloha nebude v celé výši uhrazena do 10 dnů, smlouva se ruší, případné dílčí úhrady záloh jsou nevratné a prodávající si je může ponechat na pokrytí nákladů, které měl s vyřizováním objednávky.


  5      ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  5.1.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  5.2.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@biomacenergy.cz.

  5.3.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou, jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  5.4.  Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.4 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno..

  5.5.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu do čtrnácti dní od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jiným způsobem vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal a prodávající dle čl. 5.5 zboží prozkoumal.

  5.6.  Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

   

  5.7. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zbožé, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj.ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

   

  V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

   

  Výše uvedená ustanovení se analogicky použijí i pro zrušení (stornování) objednávky a analogicky se taktéž uplatní pro deklaraci výše slevy při různých slevových nebo marketingových akcí.  

  6      PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  6.1.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  6.2.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  6.3.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.4.  Objednané zboží bude kupujícímu dodáno dle jeho dostupnosti a dle provozních možností prodávajícího, případná doba dodání uvedená u zboží je pouze informativního charakteru. Jestliže si kupující objedná zboží, které je u prodávajícího nedostupné a v přiměřené lhůtě jej prodávající nemůže obstarat, vyrozumí o tom prodávající kupujícího. Tímto vyrozuměním zanikne závaznost objednávky, a to v rozsahu, v jakém je dané zboží nedostupné.

  6.5.  Zboží bude odesláno dle volby kupujícího prostřednictvím České pošty, PPL, Geis nebo DPD).

  6.6.  V případě, že zboží bude dodáváno v několika zásilkách, bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn. Cena za přepravu bude kupujícímu účtována jen jednou, v případě platby dobírkou bude kupující povinen uhradit náklady za přepravu u převzetí zboží v první zásilce.

  6.7.  V případě, že kupující zboží nepřevezme, je povinen prodávajícímu uhradit vzniklou škodu. Prodávající v tomto případě vrátí kupujícímu kupní cenu, a to do 14 dní od doby, kdy prodávající převezme od přepravce kupujícím nepřevzaté zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Závaznost objednávky zanikne okamžikem, kdy prodávající převezme od přepravce kupujícím nepřevzaté zboží.

  6.8.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti.

  6.9.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

  7      PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Nemá-li věc tyto vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  Prodávající odpovídá kupujícímu za to,
  a) že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
  b má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  c) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  d) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  e) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  f) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  7.2.  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad, které se vyskytnou u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Práva z vad se kupující nemůže domáhat u věci prodávané za nižší cenu ohledně vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u požité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím. Práva z vad se kupující nemůže domáhat rovněž v případě, pokud to vyplývá z povahy věci. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.  Neodstraní-li prodávající vady v zákonné lhůtě či ve lhůtě, na které se strany dohodly, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

  7.3.  Prodávající může případně poskytnout kupujícímu smluvní záruku za jakost.

  7.4.  Práva z vad spočívající v odstoupení od smlouvy nebo dodání nové věci se kupující nemůže domáhat, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, ledaže
  a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

  7.5.  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

  7.6.  Při uplatnění reklamace musí kupující doložit k reklamovanému zboží zejména originál nebo kopii vydaného záručního listu a předávacího protokolu. Nepředloží-li kupující v okamžiku reklamace záruční list a předávací protokol, je povinen prokázat své právo k reklamované věci, stejně jako skutečnost, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího a dobu, kdy k zakoupení zboží, případně jeho převzetí došlo.

  7.7.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

  8      DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  8.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  8.2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  8.3.  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@biomacenergy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  8.4.  Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučné na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 

  8.5.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  8.6.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  9      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  9.1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

  9.2.  Správcem osobních údajů je prodávající.

  9.3.  Zaškrtnutím příslušného pole, kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) prodávajícím pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

  9.4.  Kupující má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

  9.5.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Poskytnutí osobních údajů je potřebné pro uzavření kupní smlouvy a její plnění.

  9.6.  Kupující má právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

  9.7.  Kupující má právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a prodávající má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a to za podmínek stanovených čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

  9.8.  Kupující má právo na to, aby prodávající omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
  a) zpracování je protiprávní a kupující odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
  b) prodávající již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale kupující je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  c) kupující vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody prodávajícího převažující nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

  9.9.  Kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu prodávající, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
  a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679: a zpracování se provádí automatizovaně.

  9.10.  Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle shora uvedeného má kupující právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

  9.11.  Kupující má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má kupující právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může kupující uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

  9.12.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží mohou být osobní údaje v případě, že kupující nebude řádně plnit své povinnosti, předány třetímu subjektu k vymáhání dlužných částek, další osobou může být vydavatel platební karty v případě platby prostřednictvím platební karty - jiným třetím osobám nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány.

  9.13.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  9.14.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  9.15.  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  9.16.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci bezplatně předat.

  9.17.  Kupující je oprávněn podat stížnost pro porušování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  10      ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  10.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.

  10.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  11      DORUČOVÁNÍ

  11.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

  11.2.  Zpráva je doručena:
  a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj
  d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

  12      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  12.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

  12.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  12.3.  Webová stránka prodávajícího umístěná na internetové adrese https://eshop.biomacenenergy.cz je chráněna právem vyplývajícím z duševního vlastnictví.

  12.4.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Brníčko 1009, 783 91 Uničov, adresa elektronické pošty info@biomacenergy.cz, telefon +420 731 190 060.

  V Uničově dne 01.11.2022